Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới ...

Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm

       Minh Sư có hai loại: Một loại không có nghiệp chướng, nhưng mượn nghiệp chướng của người khác hạ phàm; còn một loại khác giống như phàm phu chúng ta vậy, nhưng dựa vào tu hành để rửa sạch nghiệp chướng. Cho nên bất cứ người nào đều cũng có thể trở thành Minh Sư tương lai. Thỉnh thoảng Minh Sư có mượn nghiệp chướng của chúng sanh, từ cảnh giới cao hạ phàm, "mượn nghiệp chướng"! Quý vị nghe cảm thấy thế nào? Rất có thể! Ðiều này rất có thể xảy ra! Ví dụ trước khi quý vị hạ phàm, quý vị đã từng đến đây, quý vị cũng cùng rất nhiều người của thế giới giao du đã mấy đời, hay là đã mấy trăm năm, sau đó quý vị trở về nơi thiên đường rất xa, ít nhất là thế giới thứ năm, đó là nhà của Minh Sư. Qua khỏi thế giới thứ năm còn có rất nhiều cảnh giới khác.

       Sau đó vì lòng từ bi hoặc là Ðức Cha trên trời bảo hạ phàm, chúng ta trở lại thế giới này. Ví dụ khi chúng ta xuống vì chúng ta đã có duyên với những người này trong quá khứ, cho nên có thể mượn họ một ít nghiệp chướng, đối với con người chẳng có gì đẹp, chỉ có nghiệp chướng. Chúng ta có thể mượn nghiệp chướng và nhờ vào lực lượng tu hành trả từ từ cho đến khi hoàn thành sứ mạng của thế giới này mới thôi. Ðây là loại Minh Sư mượn nghiệp chướng. Ngoài ra còn có một loại Minh Sư là tu hành ở thế giới này tốt nghiệp trở thành Minh Sư, cũng giống như trong trường đại học có giáo sư và học sinh, học sinh tốt nghiệp rồi cũng có thể trở thành giáo sư, hiểu không? Có những giáo sư thâm niên, cũng có những giáo sư vừa mới tốt nghiệp. Cũng vậy, cũng có những vị Minh Sư vừa mới tốt nghiệp.

       Cho nên bây giờ, nếu như chúng ta đến thế giới thứ ba, cần phải hoàn trả tất cả các nghiệp chướng. Nghiệp chướng là quy luật quý vị trồng gì thì phải gặt quả thứ ấy. Cũng giống như chúng ta trồng cam thì được cam, trồng táo thì được táo, đó được gọi là nghiệp chướng, tiếng phạn gọi đó là nhân quả. Trong thánh kinh không đề cập đến nghiệp chướng, nhưng trong đó ghi rằng: "Ngươi gieo nhân gì thì gặt được quả ấy". Ðây là những chuyện giống nhau.

       Cuộc đời của Chúa Giê Su rất ngắn ngủi, trên Thánh Kinh chỉ nói sơ qua về giáo lý của Ngài, bởi vì trên Thánh Kinh không có giải thích rõ ràng, vả lại Thánh Kinh có rất nhiều bản, vì muốn thích hợp với chính sách của các nhà lãnh đạo đương thời, đã bị những người không nhất định là khai ngộ cắt xén rất nhiều lần. Trên xã hội bất cứ từng lớp nào cũng đều có người làm ăn buôn bán, không bất kỳ một sinh hoạt nào cũng đều có người buôn bán. Cuốn Thánh Kinh thật sự khác với bản hiện nay, nội dung của bản chính rất phong phú, rất tinh xảo, rất dễ hiểu. Dù sao đi nữa, vì chúng ta không có cách nào chứng minh thì thôi đừng nói, nếu không sẽ có người nói chúng ta dám phỉ báng Thánh Kinh. Chúng ta chỉ có thể nói được những chuyện có thể chứng minh được.

Trang Kế

 

Bí Ẩn Của Siêu Thế Giới
*
*
Phương Pháp Siêu Thế Giới
*
Thế Giới Của Thần Thông
*
Phật Không Phải Là Ðẳng Cấp Cao Nhất
*
Tu Hành Không Thần Bí
*
Con Ðường Tâm Linh
*
UFO Bên Trong
*
Thượng Ðế Không Bảo Con Người Ăn Thịt Loài Vật
*
Minh Sư Có Thể "Mượn Nghiệp Chướng" Hạ Phàm
*
Ðích Thân Thể Nghiệm Sẽ Chứng Minh Ðược Mọi Việc
*
Tại Thế Vãng Sanh
*
Quê Hương Của Minh Sư
*
Trò Chuyện Sau Buổi Giảng Kinh: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7