Vấn đáp Chọn lọc

Ðồng nhất với Thượng Ðế để biết rằng
mọi sự đều có nguyên do

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Cape Town, Nam Phi, ngày 27 tháng 11, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 669

V:Nếu Thượng Ðế là từ bi và bác ái, thì chúng ta làm cách nào giải thích được những việc như động đất, sóng thần và v.v... ?

SP: Có rất nhiều cách để nhìn mọi chuyện. Nếu chúng ta nghĩ rằng sự sống và vũ trụ chỉ là cái thân thể này, là những của cải vật chất của chúng ta, hay là sự hiện hữu trên thế gian này, thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nghĩ rằng Thượng Ðế có thể bất cẩn đến độ hủy diệt mọi sự vật, hay lấy đi mạng sống con người. Nhưng nếu chúng ta nhìn mọi chuyện theo chiều hướng tâm linh, nếu chúng ta tin tưởng vào Trí huệ của Thượng Ðế, thì tất cả mọi việc đều tốt đẹp; tất cả đều hoàn mỹ. Ðó là một cách khác để nhìn sự việc.

Nói một cách thực tế hơn, chúng ta cũng có trách nhiệm về tất cả những thiên tai xảy ra trên hành tinh này Ố có thể không phải tất cả, nhưng rất nhiều trong số này. Chúng ta đốn cây, hậu quả là làm giảm mưa, dễ gây nạn đất lở và hạn hán, và điều này làm ảnh hưởng đến mùa màng, khiến nhiều người bị đói. Và chúng ta thử bom nguyên tử; chỗ này, chỗ nọ và tất cả mọi nơi. Chúng ta xen vào sự quân bình của Trái đất, sức chấn động, thay đổi và xoay chuyển của nó. Vì vậy chúng ta tự mình tạo nên rất nhiều thiên tai dữ dội.

Rồi chúng ta lại đổ lỗi cho Thượng Ðế, điều này cũng không sao. Có Ngài ở đó nên rất tiện lợi. Nhưng bất cứ điều gì Thượng Ðế lấy đi, Ngài sẽ cho thứ khác, bởi vì là Ðấng Tạo Hóa, Ngài có thể sáng tạo và hủy diệt. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết vì mục đích gì, trừ khi chúng ta học hỏi để đồng nhất với Thượng Ðế, để đi lên những cảnh giới cao hơn, nơi mà Trí huệ thì vô biên và viễn ảnh thì vô tận. Rồi chúng ta mới có thể thấy được sự hài hòa trong cách làm việc của vũ trụ, và hiểu được tại sao một số những sự việc này xảy ra. Rồi chúng ta sẽ biết rằng tất cả đều là vì mục đích tốt đẹp nhất, và sẽ không còn đổ lỗi cho Thượng Ðế nữa.

V:Ðồng nhất với Thượng Ðế để biết rằng mọi sự đều có nguyên do
V:Ủng hộ việc bảo vệ môi sinh để cứu hành tinh chúng ta
V:Sự từ bỏ thế giới tùy thuộc vào những yếu tố cá nhân
V:Tu khổ hạnh không thể xóa bỏ được chướng ngại của nghiệp quả
V:Sự khai ngộ đánh thức linh lực chữa bệnh bẩm sinh của chúng ta