Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Tam, Cape Town, Nam Phi, ngày 29 tháng 11, 1999
(nguyên văn tiếng tiếng Anh) - Băng thâu hình số 674

V: Thưa Sư Phụ, trong quyển Ta xuống tìm Em dưới cõi Trần, Ngài nói có hai loại Minh sư: những người luôn luôn ở trong định, và những người vừa ở trong định vừa ở ngoài định cùng một lúc. Câu hỏi của tôi là, phải chăng ý thức của Minh sư di chuyển giữa tâm thức nhập định và tâm thức bình thường, hay là có sự đối lập giữa hai tâm thức.

SP: Ðó chỉ là cùng một việc, xảy ra trong cùng một thời gian.

V: Ðó là chỗ tôi không hiểu. Sư Phụ có cách nào giúp tôi chăng?

SP: Ðược! Tất cả mọi việc trong thế giới này bị chia cách bởi không gian và thời gian, do quan niệm của chúng ta về nhị nguyên của mọi vật: "Có Thượng Ðế, có tôi, có Thiên đàng, có thế gian". Ðó là vì chúng ta ở trong thân thể vật chất, và chúng ta bị bao quanh bởi ảo tưởng vật chất, rằng có không gian - rằng quý vị ở đó và tôi ở đây - và có quá khứ, hiện tại và tương lai, bởi vì thời gian. Nhưng đây này là điều duy nhất làm cho chúng ta tin rằng mình chia cách với Thượng Ðế. Và đó là lý do vì sao chúng ta có thể hưởng thụ Thượng Ðế trở lại. Chúng ta tạo nên ảo tưởng này! Cho nên mọi việc không luôn luôn xảy ra với chúng ta trong cùng một lúc.

Thí dụ như, quý vị không thể ăn và thổi kèn cùng một lúc. Và quý vị không thể uống nước ở một buổi tiệc, và tắm nắng trên bãi biển cùng một lúc. Tuy nhiên, ở chiều không gian cao hơn thì mọi việc luôn luôn xảy ra trong cùng một lúc, nhưng chúng không trùng hợp, đụng chạm lẫn nhau. Quý vị có thể chọn làm tất cả trong cùng một lúc, hay có thể chọn chỉ một việc mà thôi. Thí dụ như, ở trong thế giới này, tôi ở đây và quý vị ở đó. Hoặc là quý vị ở Phi châu, và tôi ở Anh quốc. Cho nên chúng ta chia cách do không gian giữa Anh quốc, biển Anh, Phi châu, với nhiều quốc gia ở giữa. Và nếu tôi muốn gặp quý vị hay quý vị muốn gặp tôi, quý vị phải đi phi cơ, hay tôi phải đi phi cơ hoặc đi tàu đến gặp quý vị, điều này phải mất thời gian. Tuy nhiên, ở Thiên đàng, dù rằng quý vị ở đó và tôi ở đây, nếu tôi muốn gặp quý vị, quý vị có mặt tại đây ngay lập tức! Hay tôi có mặt tại đó. Bởi vì mình ở đó và ở đây cùng một lúc. Nhưng chúng chúng ta không có chen lấn lẫn nhau. Chúng ta có thể chọn để hiện diện với một người, một vật, một nơi chốn, hay chúng ta có thể chọn cảm giác hiện diện một mình. Ðây là sự tự do của cảnh giới thiên đàng mà chúng ta không có được ở đây.

Cho nên, một Chân sư là vị đã làm chủ cả hai thế giới. Ngài có thể đồng thời ở đây và ở đó, làm cả hai việc cùng một lúc. Ngài có thể ở đây và ở đó, và Ngài có thể đồng thời hiện diện tại Anh quốc và Phi châu và tất cả mọi nơi và nói đủ loại ngôn ngữ ở chiều không gian đó. Trên chiều không gian này, Ngài có thể nói tiếng Anh, tiếng Âu Lạc, Trung Hoa và v.v... Ðồng thời, bất cứ ai ở Úc châu, hay Ðức quốc cầu Ngài hay muốn nói chuyện với Ngài - nếu người đó đẳng cấp đủ cao - họ có thể nói chuyện với vị Minh sư bằng tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Thụy Ðiển, hay tiếng Hòa Lan, trong khi vị Minh sư ngồi đây nói chuyện bằng tiếng Anh - cùng một lúc! Bởi vì Minh sư đã vượt qua sự khác biệt giữa thời gian và không gian. Ðó là lý do tại sao Minh sư có thể đồng thời dẫn dắt quý vị tại đây, và tiếp tục dẫn dắt quý vị trong kiếp sau, hoặc sau khi Ngài rời bỏ thân thể vật chất, hoặc là sau khi quý vị rời khỏi thân thể vật chất và vị Minh sư vẫn còn ở đây.

Trang kế


Vấn Ðáp Chọn Lọc:

Một vị Chân sư vượt khỏi sự đối lập của không gian và thời gian
Sự gia trì tối cao đến từ sựĩ phát triển nội tại
Sự nghèo khổ sẽ biến mất nếu mọi người chúng ta đều chia xẻ
Biết Thượng Ðế là đức hạnh cao nhất