Thanh Hải Vô Thượng Sư, cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SABC TV
Cape Town, Nam Phi, ngày 1 tháng 12, 1999
(nguyên văn tiếng tiếng Anh,) Băng thâu hình số 676

V: Chúng tôi nghe rằng Ngài đi đến những nơi đau khổ, những nơi bị thiên tai v.v..
SP: Phải!

V: Vì sao Ngài làm những điều này?
SP: Quý vị cũng sẽ đến đó nếu quý vị là tôi! Nếu quý vị có phương tiện giúp đỡ kẻ khác, nếu Thượng Ðế cho quý vị nhiều hơn quý vị cần thiết, quý vị nên chia xẻ những thứ mình có với kẻ khác. Bởi vì đây là lý do tại sao quý vị được ban cho những thứ này! Những người được ban nhiều thì phải cho ra nhiều.

Thượng Ðế không ban cho tôi để tôi có thể ăn hay ngủ nhiều hơn. Ngài ban cho để tôi có thể chia xẻ. Giống như là khi chúng ta có bồn nước lớn trong thành phố, mục đích của bồn nước không phải là để giữ nước trong đó, mà là để chia xẻ cho toàn thành phố. Cho nên, tôi chỉ là một trong số những ống dẫn nước đến những nơi cần thiết. Và bởi vì tôi có một mình, hoặc ngay cả nếu tôi ở cùng với toàn thể gia đình, chúng tôi không cần tất cả tiền bạc mà tôi kiếm được. Thượng Ðế đã cho tôi quá nhiều hơn mức cần thiết, hơn mức gia đình tôi cần hay thậm chí hơn mức đệ tử tôi cần. Cho nên chúng tôi chia xẻ với người khác. Ðó là việc bình thường, không có gì phải thắc mắc.

Sự nghèo khó hiện hữu bởi vì chúng ta không chia xẻ. Quý vị hỏi tại sao tôi đi đến những nơi thiên tai, hay tại sao tôi bố thí tiền của, hay tại sao những hội viên của tôi cũng được khuyến khích bố thí trực tiếp cho mọi người. Họ luôn luôn bố thí! Chúng tôi bố thí một số đồ vật vì đó là chuyện chính thức. Nhưng những thứ không chính thức chúng tôi bố thí như là việc "căn bản" hàng ngày. Thí dụ như, chúng tôi bố thí cho những người trên đường phố; chúng tôi ngừng xe tại đèn đỏ và bố thí. Cho nên có một số bố thí là chính thức và một một số là không chính thức, nhưng chúng tôi luôn luôn bố thí.

Còn câu hỏi về sự nghèo khổ, nó sẽ không bao giờ hiện hữu nếu tất cả mọi người trên thế giới chia xẻ những thứ họ có. Chúng ta có đủ thức ăn; chúng ta có nhiều hơn cần thiết tất cả mọi thứ trên thế giới để nuôi toàn thể hành tinh! Chỉ là một số người giữ quá nhiều và một số không có cơ hội lấy phần của họ, do nơi chốn họ sinh ra, do môi trường, hay do hoàn cảnh chính trị nào đó đã ngăn cản họ.

Ðôi khi chúng tôi muốn giúp một quốc gia nào đó, nhưng hệ thống chính trị không cho phép chúng tôi bước vào. Rất nhiều lần, chúng tôi vẫn cố gắng xoay sở, qua Hội Hồng Thập Tự, Liên Hiệp Quốc, hay qua một số những tổ chức, chúng tôi tìm cách đến với những anh chị em nghèo khổ. Sự nghèo khó là do con người sinh ra, đây không phải là ý của Thượng Ðế. Thượng Ðế ban cho chúng ta rất nhiều! Mỗi người chúng ta đều có đầy đủ, và hơn thế nữa. Chính chúng ta đã giữ lại mà không chia xẻ cho đồng loại.

Trang trước

Vấn Ðáp Chọn Lọc:

Một vị Chân sư vượt khỏi sự đối lập của không gian và thời gian
Sự gia trì tối cao đến từ sựĩ phát triển nội tại
Sự nghèo khổ sẽ biến mất nếu mọi người chúng ta đều chia xẻ
Biết Thượng Ðế là đức hạnh cao nhất