Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206234
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 80

Nghe Tieáng Laù Reo Trong Hoïa Phaåm "Beá Quan" Cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng SöSö Huynh Hoà Caåm Taâm (hoïa só), San Jose, Hoa Kyø
(Nguyeân vaên tieáng AÂu Laïc)

      Böùc hoïa "Beá Quan" khoâng nhöõng cho ngöôøi xem moät boái caûnh ñoäc ñaùo veà moät hình aûnh huøng vó, huyeàn bí vaø ñaëc bieät cuûa nuùi röøng, maø coøn cho pheùp ngöôøi thöôûng laõm nghe ñöôïc tieáng reo vi vu cuûa laø caây trong röøng thanh tònh...

      Caønh laù um tuøm cuûa röøng nuùi nhö reo vang, gioáng nhö tieáng voã caùnh cuûa chim muoâng aån mình trong nhöõng toå aám aùp, vui töôi vaø an toaøn. Troïn veïn böùc tranh dieãn ñaït veû ñeïp khieâm toán vaø thanh vaéng cuûa nuùi röøng.

      ÔÛ goùc treân beân traùi, moät chieác leàu maøu xanh lô töï nhieân, döôøng nhö xuaát hieän töø luùc khôûi thuûy cuûa vuõ truï, naèm in lìm döôùi moät caây caây roäng. Maøu ñaát cuûa neàn döôøng nhö ñöôïc nung raát kyõ trong khi maøu xanh cuûa laù caây hình nhö toûa ra moät höông thôm. Maëc duø khoâng coù moät khoaûng trôøi xanh naøo trong tranh, ngöôøi xem vaãn coù theå nhìn thaáy aùnh saùng laáp laùnh treân töøng chieác laù xanh.

      Nhö moät hoïa só ñang chôi ñuøa vôùi maøu saéc, Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñaõ hoaøn thaønh böùc hoïa trong moät phong nheï nhaøng, vui töôi. Nhöõng saéc beùn cuûa caønh laù bieåu loä qua neùt buùt phoùng khoaùng, nheï nhaøng. Nhöõng neùt chaám phaù treân thaân caây vôùi nhieàu maøu saéc khaùc nhau, pha quyeän laáy nhau - trong naâu coù xanh, trong xanh coù naâu. Maøu chaùnh vaø phuï cuøng xuaát hieän ñeå haân hoan cuøng trôû veà trong söï hoøa hôïp ôû moät nôi naøo ñoù, ñeå laïi cho ngöôøi xem moät caûm giaùc töôi saùng theo ñieäu nhuùn nhaûy cuûa nhöõng chieác laù möôït maø nhö vuõ ñieäu cuûa baày thieân nga.

      Nhöõng ngöôøi khoâng quen vôùi hoäi hoïa coù theå seõ noùi: "Veõ tranh sôn daàu deã maø, coù gì khoù ñaâu?" Hình nhö hoïa só Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñaõ veõ xong böùc hoïa trong voøng moät giôø thì phaûi. Ñieàu naøy cuõng ñuùng vaø cuõng sai. Coù ngöôøi toát nghieäp tröôøng Cao Ñaúng Myõ Thuaät löøng danh maø suoát ñôøi khoâng veõ ñöôïc moät böùc tranh ra hoàn. Coù ngöôøi ñaõ boû nhieàu thôøi gian nghieân cöùu caùc loái veõ cuûa nhöõng hoïa só löøng danh kim coå hay theo laøm moân ñeä moät hoïa só ñaïi taøi, maø cuõng khoâng hoaøn thaønh noåi moät böùc tranh coù giaù trò ngheä thuaät cao. Traùi laïi, coù moät ngöôøi töø tuoåi nhoû ñeán luùc caàm coï veõ tranh, chöa töøng theo hoïc moät tröôøng Myõ thuaät naøo, chöa töøng mua moät quyeån saùch hoäi hoïa ñeå nghieân cöùu, chöa töøng thuï huaán vôùi moät hoïa só naøo maø ñaõ hoaøn thaønh nhöõng tuyeät taùc phaåm baèng sôn daàu, maøu nöôùc, boät phaán, buùt than... Ngöôøi hoïa só thaàn kyø ñoù laø Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö. Nhöõng hoïa phaåm cuûa Ngaøi ñaõ chöùng minh hieån nhieân Ngaøi laø moät thieân taøi hoäi hoïa. Ñoù laø söï thaät hieån nhieân cuõng nhö trong caùc ngaønh ngheä thuaät khaùc: aâm nhaïc, ñieâu khaéc, kòch ngheä, vaø ñieän aûnh.

Ngheä Thuaät Voâ Thöôïng

* Trang Söùc Thieân Ñöôøng Chieáu Saùng Buoåi Trieån Laõm Kim Hoaøn Taïi Munich, Ñöùc Quoác
* Nuï Cöôøi Tieåu Di Laïc
* Bí Maät Cuûa Tia Seùt -- Nghóa Taùc Phaåm "Phaät Vò Lai" Cuûa Sö Phuï
* Nghe Tieáng Laù Reo Trong Hoïa Phaåm "Beá Quan" Cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö
* Tranh Maøu

Ghi danh ñeå nhaän baûn tin baèng ñieän töû

Quyù vò seõ nhaän ñöôïc baûn tin môùi nhaát baèng ñieän töû, cuõng nhö giaùo lyù choïn loïc vaø lôøi phaùp cam loà, v.v...