Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206200
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 83

Maøu Ngoïc Bích Cuûa Thieân Ñòa

Hoïa Só: Haø Caåm Taâm
SanJose, California, USA
(Nguyeân vaên tieáng AÂu Laïc)

Naéng Xuoáng Taây Hoà do Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö
(Sôn daàu, 70.6x50.8cm, phong caûnh vuøng nuùi Taây Hoà Miaoli-Formosa)
cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö

      AÙnh taø döông chieáu nhöõng tia saùng cuoái cuøng xuoáng maët ñaát. Ba ngoïn nuùi lôùn gaàn baèng nhau döïng ñöùng, moät con ñöôøng moøn naèm vaét ngang vaø caây coû vuøng nuùi ñoài Taây Hoà. Con ñöôøng caùt traéng nhö gioøng suoái chia böùc tranh laøm hai phaàn gaàn baèng nhau. Ñænh nuùi ñöùng chính giöõa trung taâm ñieåm böùc tranh, giöõa hai ngoïn nuùi khaùc.

      Ñaây laø phong caûnh luùc ban sô cuûa "Naéng Xuoáng Taây Hoà". Döôùi khía caïnh vaên hoïc myõ thuaät, boá cuïc cuûa böùc tranh "Naéng Xuoáng Taây Hoà" ñaõ phaïm vaøo quy luaät caáu taïo cuûa caùch veõ caûnh. Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñaõ duøng hai maøu töông phaûn laø ñoû (thuoäc veà ñoä noùng) vaø xanh (thuoäc veà ñoä laïnh), dieän tích cuûa hai maøu gaàn baèng nhau ñeå dieãn taû trôøi vaø ñaát, caây coû. Xöû duïng boá cuïc, maøu saéc theo kieåu caùch naày thöôøng ñöôïc aùp duïng cho vieäc trang trí, chôù khoâng theå taïo thaønh moät taùc phaåm ngheä thuaät. Theá maø - nhö moät ñieàu khoâng töôûng - "Naéng Xuoáng Taây Hoà" ñaõ nghieãm nhieân trôû thaønh moät böùc hoïa ñuùng nghóa laø moät hoïa phaåm coù giaù trò trong ngheä thuaät hoäi hoïa. Ngöôøi veõ tranh nhaø ngheà laãn ngöôøi söu taàm tranh chuyeân nghieäp ñeàu ngaån ngô veà söï thaønh coâng kyø bí naày. Nhöõng söï caám kî, ñoái nghòch cuûa quy luaät veõ tranh töø xöa thaät söï khoâng coøn giaù trò nöõa.

      Hoïa phaåm "Naéng Xuoáng Taây Hoà" cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö laø moät baèng chöùng huøng hoàn. Söùc maïnh cuûa saéc maøu vaø linh hoàn ngöôøi saùng taïo ñaõ chuyeån hoùa nhöõng taám loøng khaùt khao Chaân, Thieän, Myõ trôû veà nguoàn taïo hoùa, khoâng coøn vöôùng maéc vaøo thaønh kieán cuõ kyõ. Caùc saéc ñoä cuûa caùc maøu trung gian: tím, vaøng anh, vaøng chanh ñaõ hoùa giaûi söï töông phaûn cuûa noùng vaø laïnh ñeå trôû neân hoøa hôïp nhau moät caùch laï luøng. Ngöôøi hoïa só naøo cuõng bieát quy luaät maøu saéc caên baûn naày, nhöng xöû duïng ñeå thaønh moät böùc tranh ñeïp khoâng phaûi laø chuyeän deã. Trong taâm khaûm cuûa ngöôøi hoïa só, thöôøng coù moät moâ hình, moät döï aùn vaø söï "muoán" cho böùc tranh mình veõ ra phaûi hoaøn myõ hay ít nhaát laø phaûi ñeïp hôn caùc böùc tranh khaùc. Söï chi phoái tuy voâ hình nhöng töï nhieân laøm suy giaûm hay maát maùt phaàn naøo caùi hoàn nhieân vaø ñôn thuaàn cuûa gioøng saùng taïo voán tinh khieát vaø voâ taän, voán raát thô moäng vaø ngaây thô. Ngaém laïi böùc "Naéng Xuoáng Taây Hoà": maøu söông khoùi hoaøng hoân bao phuû caû moät vuøng trôøi ngaø ngoïc. Söï röïc rôõ cuûa naéng chieàu, söï boài hoài cuûa ñoài nuùi coû caây, baøng baïc trong tranh. Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö duøng chaát lieäu sôn daàu cuûa taây phöông, xöû duïng moät caùch taøi tình cuûa buùt phaùp chaám phaù ñoâng phöông, trong moät taâm hoàn maãn caûm hoàn nhieân neân böùc "Naéng Xuoáng Taây Hoà" cuõng hoàn nhieân trôû thaønh moät tuyeät taùc, ñoùng goùp vaøo kho taøng ngheä thuaät theá giôùi.

      Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñaõ thaønh coâng trong vieäc duøng vaøi maøu xanh. Xöû duïng khoâng ñuùng maøu saéc seõ bò "cheát", bò "xæn" nhö maøu buøn. Böùc "Naéng Xuoáng Taây Hoà" vôùi truøng truøng ñieäp ñieäp caùc saéc xanh trong veo, chaäp chuøng nhö soùng bieån. Söï keát hôïp maøu saéc naày laø bieåu töôïng cuûa löïc löôïng vuõ truï, neân khieán cho ngöôøi xem tranh phaûi baøng hoaøng caûm ñoäng. Ñöùng gaàn böùc tranh, khaùch xem tranh coøn nhaän thaáy moät vaøi tia naéng mong manh nhö nhöõng sôïi tô taèm, long lanh treân söôøn nuùi, treân thaûm coû hay lô löûng trong khoâng gian meânh moâng. Chính nhöõng tia naéng rôi ruïng hay beành boàng laø nhöõng neùt cuoái cuøng ñeå hoaøn taát tuyeät taùc phaåm naøy.

      Haàu heát caùc böùc tranh veõ veà phong caûnh, Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñeàu ñaït ñöôïc phaåm chaát cao trong ngheä thuaät. Hoïa phaåm voán ñaõ laø moät ngoân ngöõ quoác teá, neân chính töï moãi saùng taùc ngheä thuaät ñaõ noùi leân heát roài. Ngöôøi thöôûng thöùc vaø böùc tranh ñaõ haøn huyeän vôùi nhau baèng taâm töôûng nhö ñoâi baïn tri kyû. Toâi coù dòp xem hoïa phaåm Ching Hai raát nhieàu laàn, maø moãi laàn xem laø toâi laïi khaùm phaù ra nhöõng caùi baát ngôø. Toâi töï hoûi: "Toâi khaùm phaù nhöõng baát ngôø hay böùc tranh ñaõ coù saün maø toâi chöa ñöôïc thaáy?"

      Moãi laàn xem tranh Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö, toâi nhö ñöôïc ñöa ñeán moät vuøng naøo thaät cao vaø thaät xa, ngoaøi traùi ñaát. Toâi thaáy roõ taâm tình cuûa hoïa-só trong moãi neùt coï, trong moãi veät maøu, trong moãi saéc bieán nhö nhöõng daáu hieäu cuûa moät tình thöông Voâ Thöôïng. Moãi laàn xem tranh Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö nhö toâi ñöôïc ñi du lòch vieáng thaêm moät kyø quan hay moät danh lam thaéng caûnh maø hoàn thieâng soâng nuùi phaûng phaát khaép ñaát trôøi vaø trong saâu thaúm nhöùt cuûa coõi taâm linh.

Ngheä Thuaät Voâ Thöôïng

* Chaán Ñoäng Löïc Thaàn Dieäu Trong Tieáng Ñaøn Cuûa Sö Phuï
* Maøu Ngoïc Bích Cuûa Thieân Ñòa

Ghi danh ñeå nhaän baûn tin baèng ñieän töû

Quyù vò seõ nhaän ñöôïc baûn tin môùi nhaát baèng ñieän töû, cuõng nhö giaùo lyù choïn loïc vaø lôøi phaùp cam loà, v.v...