Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206304
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 85 Initiation: Quan Yin Method

Do Sö tyû Peanut, Honduras

Phaùp Hyû Traøn Ñaày

      Vì muoán môû moät buoåi thuyeát phaùp, noân noùng muoán mang Phaùp Moân Quaùn AÂm vaø nhöõng saùng taùc chaân thieän myõ cuûa Sö Phuï ra giôùi thieäu cho anh chò em thöôûng laõm, maø toâi thì laïi khoâng coù nhöõng taùc phaåm ngheä thuaät cuûa Sö Phuï, neân toâi ñaønh phaûi caáp toác "caàu cöùu". Caùc sö huynh cuõng vui loøng göûi hoûa toác ñeán ngay. Khi nhaän ñöôïc giaáy baùo laõnh böu kieän, treân ñöôøng ñi nhaän haøng toâi ñaõ heát söùc haân hoan. Nhöõng ngöôøi laøm vieäc chung vôùi toâi cuõng caûm nhaän ñöôïc nieàm vui beøn hoûi: "Coù gì maø vui vaäy?" Toâi cao höùng ñaùp: "Vì toâi nhaän ñöôïc nhöõng böùc tranh saùng taùc cuûa moät phuï nöõ ñeïp nhaát theá giôùi." Khi toâi mang hoïa phaåm ra, ai naáy ñeàu loä veû vui möøng, raïng rôõ. Vaø ñuùng laø moät söï truøng hôïp ngaãu nhieân, hoïa phaåm mang teân laø "Phaùp Hyû Traøn Ñaày", ñuùng laø hôïp vôùi loøng moïi ngöôøi. Loøng toâi thaàm khaán mong nhöõng chuùng sanh coù duyeân ñöôïc may maén taém goäi trong beå tình thöông voâ bieân cuûa Thöôïng Ñeá.

Ngheä Thuaät Voâ Thöôïng

* Phaùp Hyû Traøn Ñaày
* Laõnh Ngoä Caùi "Ñaïi"

Ghi danh ñeå nhaän baûn tin baèng ñieän töû

Quyù vò seõ nhaän ñöôïc baûn tin môùi nhaát baèng ñieän töû, cuõng nhö giaùo lyù choïn loïc vaø lôøi phaùp cam loà, v.v..