Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<August 2022>
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 Bạn là vị khách thứ 2288445
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 86 Initiation: Quan Yin Method

Queâ Höông AÂu Laïc Trong Hoïa Phaåm "Nhôù Nhaø" Cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö

Ñoàng tu Haø Caåm Taâm, moät hoïa só
San Jose, C.A., Myõ Quoác

Tranh: (Sôn daàu, 33cm x 45cm, Taây Hoà, Miaoli, Formosa, thaùng 10, 1990)

      * Vôùi maøu saéc noùng, nhöõng quaû thanh long, traùi caây thoå saûn AÂu Laïc thaät soáng ñoäng. Tuy "Nhôù Nhaø" laø böùc tranh tónh vaät. Boá cuïc raát laï, môùi tinh nguyeân, phaù tung luaät leä nhaø tröôøng, laø neùt ñaëc thuø trong caùc hoïa phaåm cuûa thieân taøi hoäi hoïa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö. Moät quaû thanh long coøn nguyeân naèm sau moät quaû thanh long caét laøm ñoâi, thaønh hai voøng troøn töông töï naèm gaàn nhau. Vaøi chieác laù xanh nhöng aám aùp, naèm moät caùch bình an treân chieác gioû tre ñan. Nhöõng maøu saéc khoeû maïnh cuûa laù vaø neùt thanh nheï cuûa gioû hoa taïo cho böùc tónh vaät "Nhôù Nhaø" moät boá cuïc thaät vöõng chaéc vaø laõng maïn.

      Hai voøng troøn cuûa quaû bò caét nhö hình aûnh cuûa hai vaàng nhaät nguyeät, khieán cho ngöôøi ngaém tranh lieân töôûng ñeán khoâng gian voâ haïn, aùnh saùng röïc rôõ cuûa bình minh hay aùnh saùng dòu daøng cuûa buoåi toái... Nhìn trôû laïi thì hai voøng troøn laø thòt cuûa traùi, maøu xaùm tím nhaït laøm neàn cho nhöõng hoät li ti ñen huyeàn nhö nhöõng vì sao laáp laùnh. Chaát ngoït ngaøo, töôi maùt cuûa traùi laøm ngöôøi xem tranh nhôù ñeán moät vuøng ñaát phuø sa ñaày hoa thôm traùi ngoït beân gioøng soâng nöôùc xanh bieác cuûa mieàn taây AÂu Laïc. Vuøng ñaát truø phuù naøy laø nôi saûn xuaát taát caû loaïi traùi caây ngon quyù cho caû nöôùc...

      Thanh long laø moät loaïi caây ñaëc bieät, vöøa laø caây vöøa laø daây leo. Loaïi caây thaät daày vaø khoeû, nhö hình aûnh cuûa moät con roàng xanh bay leân trôøi. Traùi thanh long maøu ñoû tím, maøu voû cuûa traùi trang ñieåm baèng nhöõng laù xanh nhö vöông nieäm cuûa Nöõ hoaøng, moät vöông mieän tuyeät vôøi laøm bôûi baøn tay cuûa Thöôïng Ñeá.

      Neàn maøu saéc noùng ñaõ laøm cho nhöõng laù xanh trôû neân aám aùp theâm; maøu xaùm tím nhaït cuûa thòt traùi laø queâ höông caùc vì sao laïc höôùng trôû veà. Saéc thaùi phong phuù cuûa vuøng ñoàng baèng AÂu Laïc hieån loä moät caùch bình dò nhöng coù taùc duïng laøm ruùng ñoäng loøng ngöôøi. Linh hoàn cuûa moãi ngöôøi cho bieát roõ ngoâi nhaø thaät cuûa chuùng ta laø coõi traêng sao vónh haèng ñoù. Nhöõng quaû thanh long ñaõ nhaéc nhôû chuùng ta moät caùch ngoït ngaøo nhö lôøi Meï, laø moät thoâng ñieäp cuûa Thöôïng Ñeá traân troïng khuyeân baûo chuùng ta haõy trôû veà vôùi "tình thöông".

      Böùc tónh vaät "Nhôù Nhaø" coù söùc maïnh voâ hình ñöa ta trôû veà coõi thanh tònh tuyeät vôøi. Söï lyù giaûi hoaøn toaøn chaám döùt, söï huøng bieän hoaøn toaøn tieâu tan. Chuùng ta troâi vaøo giaác mô cuûa gioøng thi ca laøm baèng maøu saéc vaø aâm thanh. Böùc tranh "Nhôù Nhaø" ñaõ chuyeân chôû caùc chaát lieäu tuyeät vôøi vaøo taâm hoàn moãi ngöôøi ñeå ta nhaän bieát söï saùng taïo voâ cuøng cuûa Ngaøi vaø söï toát ñeïp ñaõ saün trong ta maõi maõi.

Ghi danh ñeå nhaän baûn tin baèng ñieän töû

Quyù vò seõ nhaän ñöôïc baûn tin môùi nhaát baèng ñieän töû, cuõng nhö tin töùc treân Maïng Löôùi Quaùn AÂm

Baûn Tin #86
Muïc Luïc