Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206225
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 90

 

 

 

 

 

 

Ñoàng tu Toáng, Baéc Kinh, Ñaïi Luïc

 

      Toâi voâ cuøng may maén khi thænh ñöôïc phuï baûn hoïa phaåm "Khai Ngoä" cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö. Laàn ñaàu tieân, khi caùc ñoàng tu giao böùc tranh tôùi nhaø toâi, moät töø tröôøng maõnh lieät ñaõ toûa ra khaép phoøng. Nhöõng ñoàng tu hieän dieän luùc ñoù ñeàu caûm nhaän ñöôïc moät caûm giaùc trong loøng côûi môû, deã chòu voâ cuøng.

      Töø ñoù, caùc khaùch ñeán nhaø toâi; duø laø ñoàng tu, chuaån ñoàng tu hay nhöõng ngöôøi khoâng tu ñeàu nhìn thaáy söï bieán hoùa khaùc nhau treân böùc hoïa. Coù ngöôøi nhìn thaáy coù hoøa quang phaùt ra maøu traéng vaø maøu vaøng; coù ngöôøi nhìn thaáy Sö Phuï maëc y phuïc traéng gioáng nhö Quaùn Theá AÂm Boà Taùt; coù ngöôøi nhìn thaáy böùc hoïa xoay troøn nhö baùnh xe ñaïo phaùp vaäy; coù ngöôøi nhìn thaáy nhieàu vò Phaät ngoài thieàn trong böùc hoïa; coù ngöôøi nhìn thaáy maët traêng vaø nhieàu hình aûnh sieâu dieäu khaùc nöõa.