Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2022>
SMTWTFS
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345

 Bạn là vị khách thứ 2300050
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 90

      Ngoïn ñoài lôùn trong khuoân vieân cuûa ñaïo traøng Costa Rica trôû thaønh moät vuøng bieån tím vôùi ngaøn soùng nhaáp nhoâ. Hai coäi caây to maøu cam naâu nhaït, caønh laù xum xueâ chuyeån ñoäng trong côn gioù. Nhöõng aùng maây aån hieän cuoái trôøi xa... Coû caây, nhöõng côn soùng bieån, nhöõng aùng maây, taát caû nhö ñang noâ ñuøa treân khung vaûi. Maøu tím cuûa loaøi hoa daïi laám taám maøu hoa caø, hoa lan, bieán ñoåi khoâng ngöøng, laø moät toång hôïp maøu saéc cuûa taát caû loaøi hoa tím, vöøa dung dò laïi vöøa deã thöông, vöøa uy nghi laïi vöøa laõng maïn. Söï khao khaùt tìm veà chaân thieän myõ töï nhieân ñöôïc giaûi baøy. Theá giôùi beân trong boãng nhieân röïc rôõ nieàm vui nhö caùnh chim cao vuùt giöõa trôøi xanh.

      Vôùi maûng maøu lôùn cuûa taøng caây maøu cam nhaït, vôùi nhöõng chaám li ti cuûa ñoài hoa daïi maøu tím, vôùi nhöõng aùng maây beành boàng maøu xaùm nheï, hoïa phaåm "Caûnh Ñeïp" hieån nhieân laø moät ñaïi hôïp taáu cuûa aâm thanh röøng nuùi hoang vu ñaày bí aån thaàn tieân. Trong caùi ñeïp voâ cuøng cuûa thieân nhieân, ngöôøi xem tranh cuõng baét gaëp ñöôïc söï saùng taïo cuûa ngöôøi hoïa só ñaïi khai ngoä: Hai thaân caây to coäi caønh vöõng chaõi laø do baøn tay cuûa Ngaøi "troàng" leân thaûm hoa maøu tím. Nhôø ñoù maø trôøi maây, hoa laù, coû caây cuøng tuï veà keát hôïp neân tranh, toû töôøng ñöôïc söï saùng taïo maät thieát giöõa Thöôïng Ñeá vaø con ngöôøi.

      Neáu nhìn kyõ töøng caùnh hoa daïi vôùi taám loøng thanh laëng, ta seõ nghe ñöôïc lôøi taâm tình cuûa moãi nuï hoa, moãi caønh caây, moãi chieác laù... Taát caû caûnh vaät ñang reo ca trong côn gioù maùt, giöõa ñaát trôøi meânh moâng. Maøu saéc cuûa böùc tranh "Caûnh Ñeïp" gôïi nhôù veà söï eâm ñeàm cuûa moät queâ höông an bình vôùi bao kyû nieäm vaøng son cuûa tuoåi thô yeâu daáu. Cuõng nhö moät thieân thaàn ham vui, bay laïc vaøo moät khoâng gian laï, roäng lôùn voâ bieân, boãng chôït nhôù aùnh traêng sao lo" saùng trong taâm, thì môùi nhôù: "AØ! Queâ höông ta ñeïp quaù, ta phaûi bay veà!"

      Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñaõ duøng nhöõng chaát lieäu cuûa con ngöôøi saün coù, nhöõng moâ hình cuûa trí oùc traàn gian trong söï nhôù nhung veà moät queâ höông hoaøn myõ maø laøm thaønh nhöõng hoïa phaåm, nhöõng nhaïc phaåm, nhöõng baøi thô nhaéc nhôû chuùng ta haõy trôû veà ngoâi nhaø ñaày söï thaät. Ngoâi nhaø ñoù khoâng coù ôû beân ngoaøi, maø ngoâi nhaø ñaày söï thaät hieän ñang ôû trong loøng chuùng ta.

      Trong chuyeän nguï ngoân AÂu Laïc coù keå moät ngöôøi ñi chu du khaép nôi treân traùi ñaát, thaêm vieáng taát caû danh lam thaéng caûnh cuûa loaøi ngöôøi, khi trôû veà laøng cuõ, daân trong laøng hoûi oâng nôi naøo laø ñeïp hôn caû, oâng traû lôøi: "Chæ coù laøng ta laø ñeïp hôn caû."

      Böùc sôn daàu "Caûnh Ñeïp" thuoäc tröôøng phaùi hieän thöïc vì ñaõ dieãn taû ñöôïc maøu saéc bieán thieân, töôi maùt cuûa loaøi hoa daïi, maøu caây baøng baïc cuûa trôøi thaùng hai vuøng Costa Rica, maøu laù sang troïng cuûa loaøi caây quyù.

       Böùc tranh "Caûnh Ñeïp" cuõng thuoäc tröôøng phaùi aán töôïng vì aùnh saùng traøn treà, long lanh treân töøng caønh laù, nuï hoa, chaân trôøi. Böùc tranh "Caûnh Ñeïp" cuõng thuoäc veà tröôøng phaùi sieâu thöïc, vì nhöõng taûng maøu tím aån hieän cuûa ñoài hoa, maøu cam naâu quaán quít cuûa hai taøng caây lôùn, maøu maây xanh xaùm thöïc hö cuûa cuoái trôøi... Hoïa só Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñaõ hoaøn toaøn thaønh coâng vôùi böùc "Caûnh Ñeïp" vì aán daáu khaùt khao cuûa ngöôøi xem tranh ñaõ ñöôïc môû tung ñeå trôû veà ngoâi nhaø söï thaät.