Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206237
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 92
Ñeä töû: Sö Phuï ôi!
Quaït cuûa Ngaøi ñaây,
Giaày cuûa Ngaøi ñoù.
Nhöng baây giôø Ngaøi ñang ôû nôi ñaâu,
Laøm con voâ vaøn thöông nhôù?
Sö Phuï: Ta laø AÙnh Quang soi ñöôøng ñaïo Laø tieáng du döông haùt ñöa ngöôi veà. Laø Tình Thöông khaép caøn khoân vuõ truï.
Ta khoâng hình, khoâng saéc.
Sao tìm ta nôi ñaâu?
Ta ñang ngöï trong con.
Hai ta ñoàng moät theå!
Do ñoàng tu H.M.H. Indiana Myõ Quoác (Nguyeân vaên tieáng Anh)

Tình Thöông Chaân Thaät - AÂn Ñieån Cuûa Thöôïng Ñeá
Boä Thieân Trang, Ñôït 7 - Boä Tình Thöông Chaân Thaät
AÂm Saéc Lung Linh Dieãm Tuyeät Trong Böùc Phaán Tieân "Xöông Roàng Thieân Sôn"
Taùi Ngoä Vôùi "Sôï Haõi" Giaày Vaø Quaït Cuûa Sö Phuï