Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206295
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 98

Nhieàu Tröôøng Phaùi Trong Moät Hoïa Phaåm "Phaùp Hyû Traøn Ñaày" cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö


Sôn daàu, 45cmx34.5cm, Bình Ñoâng, Formosa, thaùng 11-12/1990
Ñoàng tu Haø Caåm Taâm, San Jose, Myõ Quoác (Nguyeân vaên tieáng AÂu Laïc)

      Neàn trôøi vôùi nhöõng aùnh maây aån hieän, quyeän vaøo nhau, chuyeån ñoäng; maøu ñaát naâu tím saãm, vöõng chaéc. Giaây hoa oâm voøng thaân caønh caây khoâ, chaèng chòt nhöng uyeån chuyeån löôïn nhaáp nhoâ nhöõng ñôït soùng eâm ñeàm. Nhöõng ñoùa hoa môû roä nhö nhöõng ngoâi sao röïc saùng. Chaát sôn daàu daày coäm, neùt coï in saâu hình caùc sôù nhuyeãn möôït maø, nhuùn nhaûy theo linh caûm cuûa nguoàn saùng taïo. Khaùch yeâu ngheä thuaät thaáy roõ böùc tranh "Phaùp Hyû Traøn Ñaày" vöøa thuoäc tröôøng phaùi tröøu töôïng, vöøa laø tröôøng phaùi hieän thöïc vaø aán töôïng.

      Neáu ngöôøi trong ngaønh trang trí thì "Phaùp Hyû Traøn Ñaày" laø moät maãu maõ trang trí vöøa tao nhaõ, vöøa cao sang. Neáu laø ngöôøi nghieân cöùu veà thaûo moäc thì ñaùnh giaù böùc tranh " Phaùp Hyû Traøn Ñaày" laø moät coâng trình nghieân cöùu raát coù giaù trò veà moät loaïi hoa giaây leo vì söï caáu truùc raát chính xaùc cuûa thaân giaây, cuûa laø, cuûa ñaøi hoa, caùnh vaø nhuïy; nhöùt laø maøu saéc laï luøng cuûa moät loaøi hoa daïi raát hieám hoi treân traùi ñaát.

      Töø coå chí kim, chöa coù chæ trong moät hoïa phaåm naøo maø laïi chaát chöùa nhieàu tröôøng phaùi nhö theá. Phaàn ñoâng caùc hoïa só ñeàu chæ coù moät tröôøng phaùi mình choïn, neáu coù nhaûy sang tröôøng phaùi khaùc thì ít nhöùt cuõng naêm ba naêm sau. Thöôøng thì moãi ñôøi hoïa só chæ thuoäc veà moät tröôøng phaùi maø thoâi. Nhöng vôùi Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö, moãi hoïa phaåm laø moät tröôøng phaùi, maø böùc "Phaùp Hyû Traøn Ñaày" laø moät bieåu töôïng. Taát caû nhöõng hoïa phaåm cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñöôïc hoaøn taát thaät hoàn nhieân nhö hoa nôû, böôùm bay, nhö nieàm vui, nhö noãi nhôù.

      Söï khaùc bieät cuûa moãi tröôøng phaùi, söï ñoái choïi cuûa xöa vaø nay, söï daèng co cuûa trí naõo vaø linh hoàn, söï chaáp nhöùt cuûa ñeïp vaø xaáu ñöôïc veõ chung moät moái ñeå thaønh ra moät hoïa phaåm tuyeät vôøi. Nhöõng thaønh kieán cuõ rích, nhöõng tö töôûng baûo hoaøng, nhöõng thoùi quen raøng buoäc ñaõ ñöôïc phaù tung ñeå ñöa ta veà coõi meänh moâng cuûa töï do maø taän höôûng caùi ñeïp vieân dung cuûa chaân thieän myõ, cuõng nhö coâ beù Alice böôùc vaøo theá giôùi thaàn tieân. Moïi caûnh vaät seõ trôû neân môùi tinh, baûo quyù vaø soáng ñoäng. Nhö moät thaân caây khoâ tröôùc caên leàu cuûa Ngaøi, moät giaây hoa leo chæ nôû moât ñoùa hoa ñöôïc bieán hoùa qua trí hueä voâ thöôïng vaø tình thöông ñaïi haûi thaønh moät taùc phaåm ngheä thuaät sieâu phaøm.