Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206303
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 127Ngheä Thuaät Voâ Thöôïng

Do nam ñoàng tu Kim Young-Taek, Haùn Thaønh, Ñaïi Haøn
(Nguyeân vaên tieáng Ñaïi Haøn)

Toâi ñaõ töøng ñi raát nhieàu cuoäc trieån laõm ngheä thuaät phaûn aûnh theá giôùi taâm linh trong traùi tim cuûa ngöôøi hoïa só. Toâi cuõng khaùm phaù ra raèng hoïa só coù nhieàu loaïi, döïa theo phöông phaùp dieãn ñaït ngheä thuaät vaø vaät lieäu hoï duøng. Moãi ngöôøi coù moät laõnh vöïc ngheä thuaät rieâng cuûa hoï. Nhöng caùc hoïa phaåm cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö khaùc haún.

Ngaøi khoâng bò giôùi haïn trong caùch duøng vaät lieäu nhö daàu, phaán, cuõng nhö khoâng thuoäc vaøo tröôøng phaùi bieåu hieän hay aán töôïng naøo. Trong khi hoïa só veõ vôùi muïc ñích baøy toû quan ñieåm cuûa hoï veà ngheä thuaät thì Sö Phuï veõ vôùi muïc ñích thieát laäp moái taâm giao vôùi ngöôøi khaùc. Trong caùc böùc hoïa cuûa Ngaøi, ngöôøi xem coù theå thaáy kyõ thuaät dieãn taû sieâu phaøm khoâng deã daøng hieåu ñöôïc. Nhieàu hoïa só mieâu taû caûnh thieân nhieân qua hình aûnh cuûa coû caây hoa laù, nhöng Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö duøng phöông phaùp vi teá, phöùc taïp ñeå giöõ caùc chi tieát nhoû, nhö ñaàu cuûa haït coû daïi trong hoïa phaåm "Simple Joy" (Nieàm Vui Ñôn Thuaàn) vaø khi Ngaøi duøng phöông phaùp dieãn ñaït khoâng theå nghó baøn trong böùc hoïa "The Flower In The Heart Will Not Wither." (Hoa Tim Khoâng Taøn). Ñieàu ngaïc nhieân laø hai ñeà taøi naøy chæ xuaát hieän moät laàn trong caùc hoïa phaåm cuûa Ngaøi. Vôùi baûn chaát ñôn sô nhöng thaâm thuùy, chuùng ta chæ coù theå noùi raèng hình thöùc dieãn ñaït cuûa Sö Phuï laø "Taøi Naêng cuûa Phaät."

Chuùa Gieâ Su vaø Phaät Thích Ca nhaán maïnh taàm quan troïng cuûa vieäc thöïc haønh tình thöông voâ ñieàu kieän - ñöùc haïnh cao caû nhaát treân böôùc ñöôøng chöùng ngoä Chaân Lyù. Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö ñem söï "khai ngoä qua tình thöông" vaøo cuoäc ñaøm thoaïi baèng hình aûnh vôùi ñeä töû cuûa Ngaøi vaø quaàn chuùng. Ngaøi ñaõ löu laïi trong loøng ngöôøi yeâu tranh moät aán töôïng saâu xa thaàm kín baèng caùch laøm soáng daäy trí töôûng töôïng linh hoaït vaø nguoàn caûm höùng saâu ñaäm trong tim cuûa Ngaøi.

Caùc taùc phaåm cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö khoâng nhöõng laø hình aûnh ñeïp cho moïi ngöôøi chieâm ngöôõng maø coøn chaát chöùa löïc löôïng taâm linh voâ hình bôûi vì Ngaøi laø moät nhaø tu haønh cao ñaúng. Phaûi coù moät söï trau doài taâm linh naøo ñoù môùi coù theå chöùng ñöôïc löïc löôïng cuûa Phaät, maø chuùng ta goïi laø "söùc gia trì". Nhöng baát kyø ai, duø ngöôøi ñoù khoâng tu haønh, cuõng coù theå chöùng nghieäm ñöôïc söï gia trì naøy neáu taâm hoï thanh tònh vaø roäng môû.

Theá Giôùi Ñaïo Só Vui

Muïc Luïc