Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<August 2022>
SMTWTFS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910

 Bạn là vị khách thứ 2288444
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 129

 

 

 

 

 

 

 

 

Do sö tyû ñoàng tu Jin Eul-sun, Trung Taâm Daegu, Ñaïi Haøn
(Nguyeân vaên tieáng Ñaïi Haøn)

Khoâng bao laâu sau khi ñöôïc truyeàn Taâm AÁn, toâi thænh moät böùc tranh baûn in cuûa Sö Phuï: "Nhôù Nhaø". Maëc daàu luùc ñoù ña soá nhöõng böùc tranh khaùc cuûa Ngaøi ñöôïc trieån laõm lôùn hôn vaø khung hình laøm theo kieåu coå, khoâng bieát taïi sao toâi ñaõ caûm thaáy quyeán luyeán tröôùc böùc hoïa nhoû naøy vôùi khung hình ñôn sô giaûn dò. Veà nhaø, toâi treo noù leân phoøng khaùch vaø moãi ngaøy ngaém nghía.

Böùc tranh veõ moät quaû thanh long, xuaát xöù töø AÂu Laïc, ñöôïc ñaët treân vaøi chieác laù xanh trong moät caùi roå vaøng. Quaû boå ra laøm ñoâi, moãi nöûa coù nhieàu chaám nhoû maøu ñen (hoät). Thoaït nhìn böùc hoïa toâi nghó maøu saéc trong tranh thaät laø hoøa hôïp vaø hai maët caân baèng.

Moät hoâm, trong luùc ngoài thieàn, toâi thaáy hai nöûa cuûa quaû thanh long naøy, roài nhöõng caùi chaám ñen kia bieán thaønh voâ soá vì sao laáp laùnh treân neàn trôøi toái. Traùi thanh long cuõng hieän ra nhöõng laàn toâi toïa thieàn veà sau naøy döôùi hình thöùc aùnh saùng, döôøng nhö muoán höôùng daãn toâi nhö ngoïn haûi ñaêng phaùt haøo quang trong ñeâm toái. Luùc ñoù toâi môùi ngoä ra lyù do taïi sao mình ñaõ choïn böùc hoïa "Nhôù Nhaø" trong soá nhöõng böùc hoïa kia. Linh hoàn toâi nhieàu khi cuõng caûm thaáy thöông nhôù Coá Höông, trong voâ thöùc ñaõ ñeå yù tôùi böùc hoïa "Nhôù Nhaø".

Taát caû nhöõng hoïa phaåm cuûa Sö Phuï ñeàu traøn ñaày söï soáng vaø löïc löôïng, moät bieåu thò cho caûnh giôùi beân trong. Maëc duø böùc tranh naøy laø baûn sao, nhöng nhôø löïc löôïng cuûa Sö Phuï, toâi vaãn ñöôïc theå nghieäm nhoû naøy. Do ñoù Ngaøi nhaéc toâi raèng nhöõng gì chuùng ta nhìn thaáy beân ngoaøi chæ laø moät phaàn raát nhoû trong vuõ truï, vaø ñöôïc dính lieàn moät caùch chaët cheû vôùi caû caøn khoân.

Ngheä Thuaät Voâ Thöôïng: Theá Giôùi Ñaïo Só Vui