Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206315
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 130


Ngheä Thuaät Voâ Thöôïng

 

Do sö tyû ñoàng tu Liang Kuo-ray bieân soaïn,   Ñaøi Baéc, Formosa


Phaùp Hyû Traøn Ñaày

Ñoàng tu trong ban hoä phaùp cuûa Trung Taâm Ñaøi Baéc ñaõ toå chöùc moät buoåi hoäi thaûo haøng thaùng ñeå chia seû vaø thaûo luaän veà giaùo lyù cuûa Sö Phuï. Vaøo thaùng 12, trong baàu khoâng khí ngheä thuaät cuûa buoåi hoäi thaûo, ñoàng tu ñaõ thaûo luaän veà nhöõng saùng taùc cuûa Sö Phuï, trao ñoåi tö töôûng vaø caûm xuùc cuûa hoï.

Moät trong nhöõng sö tyû ñoàng tu trong nhoùm ñaõ ñaëc bieät thích moät baûn sao cuûa hoïa phaåm mang töïa ñeà "Phaùp Hyû Traøn Ñaày", vaø thænh thoaûng cöù quay sang ngaém. Ñoái vôùi coâ, chaát buøn dô vaø ñen ñuùa trong tranh töôïng tröng cho theá giôùi, vaø khi ñaúng caáp taâm linh cuûa chuùng ta thaêng tieán, nhieàu ñoùa hoa taâm linh seõ vui töôi nôû roä, nhö ñöôïc theå hieän qua nhöõng hình aûnh trong tranh. Coâ caûm thaáy raèng nhöõng hoïa phaåm cuûa Sö Phuï thaät tuyeät dieäu, vì ñaõ ñöa chuùng ta vaøo moät cuoäc thaùm hieåm noäi taâm vaø giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc beân trong.

Moät sö tyû khaùc phaùt bieåu raèng nhöõng böùc hoïa cuûa Sö Phuï chöùa ñöïng moät trieát lyù thaâm saâu theå hieän qua söï ñôn thuaàn, xinh ñeïp. Moãi moät taùc phaåm cuûa Ngaøi ñeàu traøn ñaày sinh khí; kinh nghieäm vaø hoïc thöùc khoâng phaûi laø ñieàu kieän tieân quyeát ñeå thöôûng thöùc caùc hoïa phaåm; baát cöù ai vôùi taám loøng ñôn thuaàn ñeàu coù theå hieåu ñöôïc deã daøng.

Döông Minh Sôn Veà Ñeâm

Moät sö tyû khaùc caûm thaáy raèng baûn sao haáp daãn nhaát laø baûn sao cuûa hoïa phaåm "Döông Minh Sôn Veà Ñeâm", bôûi vì coâ ñaõ thaáy toaøn boä böùc tranh ñöôïc thöïc hieän trong moät cuoán baêng thaâu hình töïa ñeà laø "Sö Phuï taïi Döông Minh Sôn". (Baêng thaâu hình soá 264) aùnh saùng trong böùc hoïa quaù maïnh ñeán noãi luùc ñaàu coâ töôûng ñoù laø luùc raïng ñoâng! Moät sö tyû khaùc cho bieát coâ cuõng thích böùc hoïa naøy vì coâ nghó raèng noù töôïng tröng cho moät thaønh phoá ñen toái ñöôïc chieáu roïi bôûi aùnh saùng röïc rôõ cuûa nhieàu ngöôøi tu haønh.

Veà Trang Söùc Thieân Ñaøng, moät sö tyû nhaän ñònh raèng nhöõng trang söùc naøy coù theå phaûn aûnh tình traïng theå chaát vaø tinh thaàn cuûa ngöôøi ñeo. Ví duï, khi chò raát meät moûi, chieác nhaãn treân ngoùn tay chò thaáy môø ñi, nhöng khoâi phuïc laïi söï röïc rôõ cuûa noù sau khi chò tham gia coäng tu.

Ñaõ heát moät naêm, vaø caùc ñoàng tu trong ban hoä phaùp cuûa Trung Taâm Ñaøi Baéc caûm thaáy raát may maén ñöôïc chia seû nieàm phuùc laïc cuûa söï tu haønh vôùi caùc anh chò em vaø khuyeán khích nhau treân con ñöôøng phaùt trieån taâm linh. Vì coù cuøng moät muïc tieâu, ñoàng tu tin raèng trong naêm tôùi, hoï seõ taäp trung naêng löïc tu haønh ñeå nhaän ra nguyeän voïng vaø lyù töôûng cuûa mình, vaø töø ñoù seõ phuïng söï coâng chuùng toát ñeïp hôn.