Lời Pháp Cam Lồ

Google


(xin gõ kiểu VNI,
VIQR hoặc Telex)<October 2021>
SMTWTFS
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

 Bạn là vị khách thứ 2206263
      Kể từ ngày 1/1/2005

Ban Tin Thanh Hai Vo Thuong Su 136

 

 

 

 

 

 

 

 

Böùc hình teân laø "Hoa Sa Maïc". Raát hieám. Phaûi ra sa maïc môùi thaáy ñöôïc. Khoâng phaûi sa maïc naøo cuõng coù loaïi hoa naøy. Sa maïc khaùc thì coù loaïi hoa khaùc. Ña soá sa maïc chæ coù moät loaïi hoa, maøu hôi xanh xanh. Chæ coù moät nôi coù loaïi hoa maøu ñoû guï nhö vaày; raát ñeïp. Troâng noù gioáng nhö hoa thaät maø chuùng toâi ñang coù ôû nhaø.

 
"Hoa Sa Maïc" moät hoïa phaåm maøu phaán cuûa Thanh Haûi Voâ Thöôïng Sö

Hoa naøy troâng coù veû khoâ, nhöng noù khoâng khoâ, maøu nhö vaäy thoâi. Beân trong vaãn xanh töôi, khi quyù vò beû noù ra, noù vaãn coøn xanh. Moät vaøi hoa sa maïc nhö vaäy. Taát caû caùc loaøi hoa, khi ôû trong nhöõng hoaøn caûnh khaùc nhau, coù maøu saéc khaùc nhau, hình daïng khaùc nhau.

Chuùng ta cuõng vaäy. Taát caû moïi ngöôøi trong nhöõng hoaøn caûnh khaùc nhau, tình huoáng khaùc nhau, thaáy hoï khaùc beân ngoaøi vaø ñoâi khi khaùc caû beân trong. Toâi khoâng muoán noùi beân trong linh hoàn hay con ngöôøi nguyeân thuûy, vónh haèng cuûa mình, maø yù noùi ñaëc tính cuûa ngöôøi ñoù: tính neát, thoùi quen maø hoï ñaõ lónh hoäi qua söï tieáp xuùc vôùi moâi tröôøng soáng, vôùi hoaøn caûnh giaùo duïc cuûa hoï. Nhöng hoï vaãn ñeïp, töïa nhö hoa sa maïc.

Thaønh ra, moãi khi toâi veõ böùc tranh naøo, khoâng phaûi chæ coù hoïa leân hình aûnh ñoà vaät ñoù hoaëc caûnh trí ñoù, maø coøn coù moät yù nghóa tieàm aån beân trong. Cho neân hoa sa maïc cuõng gioáng nhö nhöõng caùi trong nhöõng trình traïng, hoaøn caûnh khaùc nhau, nhö nhöõng ngöôøi troâng beân ngoaøi khaùc thöôøng, hôi coù veû kyø laï, khoâng gioáng nhö mình hoaëc coù theå gioáng nhö toâi. Nhöõng ngöôøi naøy töïa nhö hoa sa maïc.